خودتان هم اگر دیده باشید فهمیده اید که‌هانگر خیلی سریال خفنیه ولی ایا د رزمان قدیم وجود داشته است؟!؟!؟!