اگه ربطی داشته باشه میشه در طی کلون کردن یک جسم تقسیم یلولی نورون‌های مغز رو زیاد کرد ولی در حجم یک مغز معمولی میشه این کار؟