&#۸۲۲۰;هنر&#۸۲۲۱; از نظر شخص شما به انجام چه کاری می‌گن؟؟
تو چیستی هنر&#۸۲۳۰;؟؟؟