هممون میدونیم ک کشورای دیگه بدون قهرمانان کمیک هیچن ک مساویه‌هالیود و صنعت فیلم سلزی حیف نیست ما این صنعتموم انقدر ضعیف باشه؟