این سوال ذهنم رو مشغول کرده.وقتی مبحث حرکت دایره ای فیزیک پیش دانشگاهی رو خوندم این رسید به ذهنم.البته میدونم دایره حالت خاصی از بیضی است.