من یمدونهم ک مشیه iOS رو هک کرد ولی چجورى شو نمیدونم
لطفاً کمک کنید.