لطفا فقط در حد ۲ با سه جمله تعریف کنید.(مقاله ننویسید)